1.852 kez okundu

Asp.net de Datalist Örneği

10 10 1.852 kez okundu incelendi

Bu örneğimizde basit bir datalist örneği sizlere sunuyorum. Biraz temelinizin olması konuyu anlamınızı sağlar.

http://resim.sanalkurs.net/uploads/BasitDatalist.jpg

http://resim.sanalkurs.net/uploads/datalist2.jpg
Default.aspx.cs Kodları

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Web;
using System.Web.UI;[/i]
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Data;
using System.Data.OleDb; // ekleyin..

public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
  OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.Oledb.4.0; Data Source=|DataDirectory|veritabani.mdb ");//ekleyin.
  OleDbCommand komut = new OleDbCommand(); // ekleyin.
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {

  }
  protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    baglanti.Open(); // baglantiyi aciyoruz.
    komut.Connection = baglanti; // baglanti ile komut arasında baglantı olusturuyorum
    komut.CommandText = "Insert Into tablom(adi,url) Values(@TextBox1,@TextBox2)"; // TextBox1 ve TextBox2 deki verileri veritabanımdaki URL ve ADI alanlarına ekliyorum(parametreli)!
    komut.Parameters.AddWithValue("TextBox1.Text", TextBox1.Text); // parametreli değerli değer ile ekletiyorum..
    komut.Parameters.AddWithValue("TextBox2.Text", TextBox2.Text);//aynı işlem söz konusu
    komut.ExecuteNonQuery(); // Veri INSERT işleminin kaydını alıyorm.
    baglanti.Close(); // Baglantiyi kapatıyorum
    Response.Redirect("Linkler.aspx"); // Linkler.aspx 'e yönlendiriyorm
  }
}

Linkler.aspx Kaynağı Kodları

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Linkler.aspx.cs" Inherits="Linkler" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <title></title>
  <style type="text/css">
    .style1
    {
      font-family: Verdana;
      font-size: xx-small;
    }
    </style>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div class="style1">

    Linkler:<br />
    <br />
    <asp:DataList ID="DataList1" runat="server" CellPadding="4" DataKeyField="id"
      DataSourceID="AccessDataSource1" ForeColor="#333333">
      <AlternatingItemStyle BackColor="White" ForeColor="#284775" />
      <FooterStyle BackColor="#5D7B9D" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
      <HeaderStyle BackColor="#5D7B9D" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
      <ItemStyle BackColor="#F7F6F3" ForeColor="#333333" />
      <ItemTemplate>
        id:
        <asp:Label ID="idLabel" runat="server" Text='<%# Eval("id") %>' />
        <br />
        site:
        <asp:Label ID="siteLabel" runat="server" Text='<%# Eval("adi") %>' />
        <br />
        url:
        <asp:Label ID="urlLabel" runat="server" Text='<%# Eval("url") %>' />
        <br />
        <br />
      </ItemTemplate>
      <SelectedItemStyle BackColor="#E2DED6" Font-Bold="True" ForeColor="#333333" />
    </asp:DataList>
    <asp:AccessDataSource ID="AccessDataSource1" runat="server"
      DataFile="~/App_Data/veritabani.mdb" SelectCommand="SELECT * FROM [tablom]">
    </asp:AccessDataSource>

  </div>
  </form>
</body>
</html>

Gelen aramalar :

Yorum yap

Barış Ozcan Facebook Sayfasi
Barış Ozcan Twitter