1.700 kez okundu

Asp.net de Datalist Örneği

10 10 1.700 kez okundu incelendi

Bu örneğimizde basit bir datalist örneği sizlere sunuyorum. Biraz temelinizin olması konuyu anlamınızı sağlar.

http://resim.sanalkurs.net/uploads/BasitDatalist.jpg

http://resim.sanalkurs.net/uploads/datalist2.jpg
Default.aspx.cs Kodları

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Web;
using System.Web.UI;[/i]
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Data;
using System.Data.OleDb; // ekleyin..
public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.Oledb.4.0; Data Source=|DataDirectory|veritabani.mdb ");//ekleyin.
OleDbCommand komut = new OleDbCommand();  // ekleyin.
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
}
protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
baglanti.Open(); // baglantiyi aciyoruz.
komut.Connection = baglanti; // baglanti ile komut arasında baglantı olusturuyorum
komut.CommandText = "Insert Into tablom(adi,url) Values(@TextBox1,@TextBox2)"; // TextBox1 ve TextBox2 deki verileri veritabanımdaki URL ve ADI alanlarına ekliyorum(parametreli)!
komut.Parameters.AddWithValue("TextBox1.Text", TextBox1.Text); // parametreli değerli değer ile ekletiyorum..
komut.Parameters.AddWithValue("TextBox2.Text", TextBox2.Text);//aynı işlem söz konusu
komut.ExecuteNonQuery(); // Veri INSERT işleminin kaydını alıyorm.
baglanti.Close(); // Baglantiyi kapatıyorum
Response.Redirect("Linkler.aspx"); // Linkler.aspx 'e yönlendiriyorm
}
}

Linkler.aspx Kaynağı Kodları

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Linkler.aspx.cs" Inherits="Linkler" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
<title></title>
<style type="text/css">
.style1
{
font-family: Verdana;
font-size: xx-small;
}
</style>
</head>
<body>
<form id="form1" runat="server">
<div class="style1">
Linkler:<br />
<br />
<asp:DataList ID="DataList1" runat="server" CellPadding="4" DataKeyField="id"
DataSourceID="AccessDataSource1" ForeColor="#333333">
<AlternatingItemStyle BackColor="White" ForeColor="#284775" />
<FooterStyle BackColor="#5D7B9D" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
<HeaderStyle BackColor="#5D7B9D" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
<ItemStyle BackColor="#F7F6F3" ForeColor="#333333" />
<ItemTemplate>
id:
<asp:Label ID="idLabel" runat="server" Text='<%# Eval("id") %>' />
<br />
site:
<asp:Label ID="siteLabel" runat="server" Text='<%# Eval("adi") %>' />
<br />
url:
<asp:Label ID="urlLabel" runat="server" Text='<%# Eval("url") %>' />
<br />
<br />
</ItemTemplate>
<SelectedItemStyle BackColor="#E2DED6" Font-Bold="True" ForeColor="#333333" />
</asp:DataList>
<asp:AccessDataSource ID="AccessDataSource1" runat="server"
DataFile="~/App_Data/veritabani.mdb" SelectCommand="SELECT * FROM [tablom]">
</asp:AccessDataSource>
</div>
</form>
</body>
</html>

Gelen aramalar :

Paylaş !

Yorum yap

Önceki yazıyı okuyun:
Asp.net de Textbox İçini Seçili Yapmak

Asp.net de Textbox İçini Seçili (highlight) Yapmak

Kapat
Barış Ozcan Facebook Sayfasi
Barış Ozcan Twitter